Kancelaria Notarialna Gosława Pławecka-Kucharska

Notariusz Imielin, Chełm Śląski, Oświęcim, Bojszowy

Lędziny, Tychy, Bieruń, Gosława Pławecka - Kucharska

Notariusz Lędziny

Notariusz Bieruń

Usługi notarialne w Bieruniu

Usługi notarialne w Lędzinach

Bieruń Kancelaria Notarialna, Notariusz - Gosława Pławecka-Kucharska

Lędziny Kancelaria Notarialna, Notariusz - Gosława Pławecka-Kucharska

Notariusz w Bieruniu

Notariusz w Lędzinach

Księgi wieczyste Bieruń

Księgi wieczyste Lędziny

Notariusz Gosława Pławecka-Kucharska

czynności notarialne, taksa notarialna, województwo Śląskie

Bieruń Kancelaria

Lędziny Kancelaria
sporządzanie aktów notarialnych
sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
sporządzanie poświadczeń
doręczanie oświadczeń
sporządzanie protokołów
sporządzanie protestów weksli i czeków
przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
sporządzanie na żądanie stron projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
dokonywanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

Notariusz za dokonywane czynności notarialne zgodnie z art. 5 i n. ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie pobiera wynagrodzenie w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek od towarów i usług według stawki 23%.

Poza wynagrodzeniem notariusz pobiera dodatkowe opłaty i podatki, którymi są:

- opłaty sądowe pobierane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2001 roku w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych,

- podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 roku o tym podatku między innymi od następujących czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zamiany rzeczy lub praw majątkowych, umów o dożywocie, umów o dział spadku i zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, umów spółki i ich zmian, ustanowienia  hipoteki,      

- podatek od spadków i darowizn pobierany na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o tym podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej  w tej formie umowy  nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie.


Pobierane przez notariusza dodatkowe opłaty i podatki przekazywane są na rachunki bankowe: sądu właściwego do rozpoznania wniosku  o wpis do księgi wieczystej oraz urzędu skarbowego.

W celu uzyskania pełnych informacji o wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Kancelarią, bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej .

Rejent

Kancelaria Notarialna, Notariusz - Gosława Pławecka-Kucharska

umowy Bieruń, darowizny sprzedaży

umowy Lędziny

umowy Imielin

umowy Chełm Śląski

umowy Oświęcim

umowy Tychy

umowy Bojszowy

czynności notarialne

Copyright by Gosława Pławecka-Kucharska
Notariusz Kancelaria Gosława Pławecka-Kucharska Mapa strony